Hjem Webinar Sannas vei til vitnemålet – En historie om inkluderende og likeverdig opplæring

Sannas vei til vitnemålet – En historie om inkluderende og likeverdig opplæring

Etter tre år med hardt arbeid på ungdomsskolen fikk Sanna bestått vitnemål for grunnskolen. I denne filmen forteller Sanna, lærere, rektor, audiopedagog og foreldrene til Sanna hvordan de har jobbet for å få til inkluderende og likeverdig opplæring. Filmen er en del av arbeidet med med å spre informasjon om inkluderende opplæring for elever med Downs syndrom, med økonomisk støtte fra BUFdir, IAKM, SAFO, Apoteker Bergstrøms stiftelse og Downs syndrom Norge.

Alle barn kan lære, og alle barn har rett til å lære det samme som alle andre. Det er to viktige forventninger i inkluderende undervisning. Sanna har gått på Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad sammen med 470 andre elever. Sanna har jobbet mot ordinære kompetansemål sammen med sine klassekamerater og fikk karakterer og vurderinger på lik linje med alle andre elever.

Viktige prinsipper for inkluderende opplæring

En viktig inspirasjon i arbeidet med tilpasset opplæring i et inkluderende læringsmiljø har vært Karlstadmodellen. Det er en modell for språktrening og læring for barn med språkvansker. Modellen er basert på tydelige forventninger om læring, et elevsyn tuftet på FN konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD) og et godt og likeverdig samarbeid mellom hjem og skole.

Filmen følger Sanna, klassen, lærere og foreldre gjennom siste semester på ungdomsskolen. Vi er med i klasserommet, på planleggingsmøte og i vurderingssituasjon slik at vi kan se hvordan det pedagogiske systemet er tilrettelagt for at Sanna kan følge vanlig undervisning og nå de vanlige kompetansemålene for lav til middels måloppnåelse.

Inkluderende og tilpasset opplæring krever ofte at skolens personale må endre sin praksis i tråd med med barnets læringsbehov. Foreldre har ofte kompetanse om hva som fungerer for sitt barn. Samarbeidet rundt Sanna har gitt inspirasjon, kompetanse og energi til laget rundt henne. Gjennom intervjuer med viktige nøkkelpersoner som rektor, kontaktlærer, elevassistent, foreldre, audiopedagog og, ikke minst, Sanna, viser filmen hva laget rundt Sanna, og Sanna selv, har gjort og hvorfor det fungerer så bra.

Systematisk språktrening i alle fag

Sanna har språkvansker. Språkvanskene gjør at hun trenger å jobbe systematisk med begrepslæring og jobbe målrettet for å forbedre sine muntlige og skriftlige ferdigheter. Kompetansemålene i alle fag er tilpasset hennes nivå for muntlige og skriftlige ferdigheter. Viktige læringsverktøy og læringsstrategier som vises i filmen er systematisk begrepslæring med ordkort og tankekart, og bruken av appen Book Creator på Ipad.

Struktur er nesten like viktig som en inkluderende kultur. Faste læringsrutiner sparer energi for Sanna og lærerne. Det krever mye energi å forstå ulike undervisningsmetoder og hvordan ulike oppgaver skal løses. I filmen får vi se hvordan ytre strukturer som timeplan og lekseplan gir oversikt og forutsigbarhet. Vi får også innblikk i hvordan oppskrifter for å forstå tekster og oppgaver, leserammer og skrivemaler konkretiserer indre læringstrukturer for Sanna, og gjør henne mer selvstendig i skolearbeidet.

Vurdering for læring for alle

En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål. For mange handler vurdering om karakterer. Erfaringene til Sannas foreldre er at karakterer sikrer at Sanna får samme opplæring som klassekameratene sine. Det er ikke karakterene i seg selv som er viktige. Det er vurderingene i form av framovermeldinger og tilbakemeldinger som gir faglig utvikling. Vurdering for læring er like viktig for motivasjon og læringsutbytte for elever med lærevansker som for alle andre. I filmen viser lærere og Sanna hvordan man kan tilpasse vurderinger for elever som har språkvansker. 

Identitet og tilhørighet er viktig for alle elever

Sanna opplever at hun er en del av klasse sin. Hun er trygg og synes det er bra å gå på skolen. Det å være i klassen er avgjørende for å utvikle identitet og tilhørighet. Tilpasset undervisning er viktig for sosialt samspill. På Haugeåsen ungdomsskole sier rektor Mona Hackert at arbeidet rundt Sanna har vært til hjelp for alle de elevene som Sanna har gått i klasse med. Det er ikke spesialundervisning. Det er tilpasset opplæring som gavner absolutt alle elever. 

Du kan se og laste ned hele filmen på YouTube.

Det jobbes med et metodehefte som har detaljerte beskrivelser av metoder og strategier som omtales i filmen, og som også inneholder maler for bla ordkort, tankekart og skriverammer. Metodeheftet skal være klart i løpet av høsten 2023.

Les mer om og last ned veileder for inkluderende opplæring her.

Spørsmål om filmen eller metoder som blir omtalt kan rettes til Karianne Hjørnevik Nes, medlem i fagrådet i Downs syndrom Norge.

Sanna under vitnemålsfesten sammen med fem medelever
Sanna sammen med sine klassekamerater etter fullført opplæring