Fagrådet

Fagrådet i Downs Syndrom Norge består av fagfolk som skal bidra med informasjon om Downs syndrom, være pådrivere for kunnskapsproduksjon og være effektive kunnskapsformidlere, og oppfordre andre til å gjøre det samme. Arbeidet til fagrådet er basert på frivillighet og motivert av ønske om bedring.

Medlemmer i fagrådet skal:

 • bidra med kunnskap fra sitt fagområde gjennom artikler, konkrete svar på henvendelser på telefon og e-post eller på diskusjonsforum.
 • bidra som foredragsholder på landskonferanser og annen kursvirksomhet og som aktiv deltager på våre samlinger.
 • bidra til å skaffe til veie nye artikler og forskningsrapporter fra hele verden.
 • bidra til ny informasjon på norsk gjennom temahefter, bøker med mer.

Om fagrådet

Sammensetningen av fagrådet har variert noe i årenes løp. I dag er det syv faste medlemmer. Fagrådet har som regel en samling i året, tillegg til mer uformelle møtepunkter og samarbeid med styret.

Fagrådet spiller en viktig rolle i Downs Syndrom Norge sitt arbeid. For å sette forskningsbaserte kunnskap ut i livet, og å legge forholdene til rette for reel inkludering og økt livskvalitet, kreves det både vilje, ressurser, uttalte ambisjoner og etterrettelighet. Det er en hovedoppgave for DSN å medvirke til å spre informasjon om den mest oppdaterte og kvalitetssikrede kunnskapen på feltet til alle berørte parter i Norge, og å være pådriver for at økt kunnskap også medfører endring i praksis.

Vi opplever at det i Norge i dag fortsatt er for lite forsking med fokus på Downs syndrom, lite koordinering mellom fagmiljøene, og for lite samsvar mellom forskning og praksis. Det var med utgangspunkt i dette at Downs Syndrom Norge etablerte et fagråd.

Fagrådet i 2024:

 • Marie Haavik – psykolog
 • Maria Bjelland Olsen – ph.d., molekylærbiolog
 • Ieva Kuginyte-Arlauskiene – førsteamanuensis i pedagogikk leder i forskergruppen SIRIUS for spesialpedagogikk
 • Karen Knudsen Synnes – master i språk og litteratur, pedagog, veileder og underviser i Karlstadmodellen
 • Karianne Hjørnevik Nes – master i organisasjon og ledelse, pedagog, veileder og underviser i Karlstadmodellen 
 • Brynhild Haugen Solberg – fysioterapeut
 • Eva Mari Andersen – spesialpedagog
Noen av fagrådets kunnskapsrike medlemmer: Marie Haavik, Eva Mari Andersen, Maria Bjelland Olsen og Karen Knudsen Synnes.
Noen av fagrådets medlemmer. Fra venstre: Marie Haavik, Eva Mari Andersen, Maria Bjelland Olsen og Karen Knudsen Synnes.