Hjem Om oss Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Downs syndrom Oslo

Vedtatt på årsmøte 23.03.2023

§ 1 Navn og formål.

Downs syndrom Oslo er et lokallag under Downs syndrom Norge.

Downs syndrom Norge er en landsomfattende frivillig interesseorganisasjon for alle med Downs syndrom og personer med interesse for Downs syndrom. Downs syndrom Norge skal legge til rette for, og bidra med; kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og trygge fellesskap som gir hverdagsmestring for mennesker med Downs syndrom og deres nærmeste i alle livsfaser, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Lokallagene skal først og fremst skape et lokalt sosialt og faglig nettverk for mennesker med Downs syndrom og deres familie, samt gjennomføre aktiviteter for medlemmene.

Eksempler på aktiviteter i lokallagene kan være:

 • Tema-/fagkvelder som bidrar til kompetanseutvikling
 • Sommertreff
 • Juletrefest
 • Sosiale sammenkomster (pizzakvelder e.l.)
 • Helgeseminar
 • Fritidsaktiviteter for barna (idrett, musikk, drama m.m.)
 • Likepersonsarbeid
 • Fagdager
 • Samarbeide med lokale, regionale og fylkeskommunale aktører

§ 2 Organisasjonsform og organisasjon

Vi er et lokallag av Downs syndrom Norge, partipolitisk nøytrale og religiøst uavhengig interesseorganisasjon.

Lokallaget har følgende organisasjonsledd:

 • Årsmøtet, som er lokalforeningens høyeste organ
 • Styret, som leder foreningens daglige arbeide

§ 3 Medlemskap

Medlemskap er for personer med Downs syndrom, deres pårørende og familie, eller andre interesserte personer.

Andre enkeltpersoner, skoler, institusjoner, instanser, organisasjoner, etater og bedrifter kan velge å være støttemedlem.

Inn og utmelding skjer til Downs syndrom Norge, og gir medlemskap både i Downs syndrom Norge og valgt lokallag. Medlemskap gir rett til å delta på aktiviteter som arrangeres av lokallaget.

Medlemskap tegnes kun for enkeltmedlemmer ikke som familiemedlemskap.

Medlemmer som har fylt 15 år har møte-, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant, forutsatt at kontingent er betalt for året før Årsmøtet avholdes.

Medlemmer som har fylt 15 år og er innmeldt etter 01.01. samme år som årsmøte finner sted har møterett, talerett og forslagsrett.

§ 4 Kontingent

Kontingenten for de to påfølgende år fastsettes av Landsmøtet i Downs syndrom Norge. Medlem nr.

2. og følgende fra samme husstand har 50 % rabatt på medlemskontingent. Støttemedlemmer betaler samme pris som hovedmedlem, eller valgfritt høyere beløp. Kontingenten kreves inn av Downs syndrom Norge og fordeles uavkortet ned til lokallagene som medlemmene ønsker å være tilknyttet.

§ 5 Lokallagets styre

Lokallagets daglige arbeid ledes av styret som består av leder, nestleder og det antall styremedlemmer som Årsmøte beslutter. Utover leder og nestleder, bør styre ha 1-5 styremedlemmer for å fylle følgende roller:

 • Sekretær
 • Økonomi / kasserer
 • Styremedlemmer

Flertallet i styret må være mennesker med Downs syndrom, og / eller foreldre / pårørende.

Styret velges for en periode for 1-2 år, det er mulig å stille til gjenvalg. Leder og nestleder bør ikke velges samme år.

Med unntak av leder og nestleder konstituerer styret seg selv.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Nestleder trer inn som leder om leder er fraværende, eller faller bort i løpet av perioden f.eks. pga. permisjon eller uforutsette hendelser.

Leder og økonomi / kasserer gis disponerings- og signaturrett hver for seg.

§ 5.1 Arbeidsoppgaver for lokallagets styre

Styret skal i årsmøteperioden:

 • lage arbeidsprogram for neste årsmøteperiode
  • arbeide for å gjennomføre det arbeidsprogram som er vedtatt på Årsmøtet for lokallaget
  • fastsette budsjett, som godkjennes på Årsmøte
  • forberede og kalle inn til Årsmøtet
  • oppnevne nødvendige utvalg og komiteer
  • fremlegge årsmelding og årsregnskap

§ 6 Ledsagerordning

Lokallaget skal tilrettelegge for medlemmer som har behov for individuell ledsager i sitt virke som tillitsvalgt. Den tillitsvalgte skal selv kunne velge hvem hun/han ønsker som ledsager, forutsatt at det er avklart med eventuelle verger.

Ledsager sine oppgaver er å tilrettelegge for:

 • At tillitsvalgt kan utøve sine oppgaver på best mulig måte
 • At vedkommende kan delta i organisasjonens arbeid ut fra sine egne forutsetninger. Den tillitsvalgte skal selv kunne velge hvem han / hun ønsker som ledsager.
 • At tillitsvalgt har et avklart forhold med eventuelle verger og styret på rolle, ansvar og myndighet i sitt virke.

Ledsager kan ikke inneha verv eller stilling som kan komme i konflikt med foreningen sine interesser

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er lokallagets høyeste organ og består av styret og lokallagets medlemmer. Hver deltaker har hver sin stemme. Ordinært Årsmøte avholdes årlig i første kvartal.

§ 7.1 Innkalling til Årsmøte

Styret kaller inn til Årsmøte senest fire uker før fastsatt dato.

§ 7.2 Saksliste og saker til Årsmøtet

Saker som medlemmer ønsker behandlet på Årsmøtet skal sendes styret senest to uker før Årsmøtet. Endelig innkalling med saksliste skal offentliggjøres senest en uke før Årsmøtet på foreningens nettside eller via e-post til medlemmene. Saker som kommer inn etter fristen blir utsatt til neste Årsmøte.

Alle relevante dokumenter skal offentliggjøres samtidig med innkallingen. Saksliste skal inneholde:

 • Godkjenning av innkallelsen
 • Valg av møteleder, referent og eventuelt tellekorps
 • Godkjenning av dagsorden
 • Foreningens årsmelding avsluttet pr. 31.12.
 • Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12.
 • Innkomne saker
 • Vedta rammebudsjett for årsmøteperioden
 • Valg av de stillingene som er på valg

Valg foregår skriftlig dersom en av medlemmene krever det. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Gir omvalg også stemmelikhet, gjennomføres valget ved loddtrekning.

§ 7.3 Ekstraordinært Årsmøte

Styret eller 1/3 av medlemmene kan kreve ekstraordinært Årsmøte. De som fremsetter krav om ekstraordinært Årsmøte skal samtidig presentere for styret hvilke saker de krever behandlet. Det er kun de saker som er oppført på agendaen for ekstraordinært Årsmøte som kan behandles.

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte, med saksliste og alle relevante dokumenter skal sendes ut med minimum to ukers varsel.

Saksliste skal inneholde:

Åpning:

 1. Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere og eventuelt tellekorps
 2. Godkjenning av innkallelsen og sakslisten / dagsordenen
 3. Innkomne saker

§ 8 Vedtektsendringer

Endring i lokallagets vedtekter kan bare skje etter forslag vedtatt med 2/3 flertall av de avgitte stemmer i Årsmøte / ekstraordinært Årsmøte.

§ 9 Oppløsning

Oppløsning av lokallaget kan bare skje på Årsmøte / ekstraordinært Årsmøte og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Eventuelle midler som blir disponible ved oppløsningen av lokalforeningen, skal forvaltes av Hovedorganisasjonen. Hvis ikke lokallaget er re-etablert innen 2 år, disponerer Landsmøtet midlene til beste for mennesker med Downs syndrom.

Årsrapporter